UK

 吴同学

 学校:金陵科技学院 

 院校排名:655 (双非)

 所学专业: 会计

 平均分:81

 雅思:暂无AU

MRK 新南威尔士大学 土木工程硕士

毕业学校:西南交通大学 211大学

毕业专业: 土木工程

GPA成绩: 77

雅思成绩:/
点击展开全文