Describe Image真题词汇总结,不要让词汇量成为口语的绊脚石

2019年01月03日 文波英语


【墨尔本PTE】Describe Image 对于口语的重要性再怎么强调都不为过。今天墨尔本文波PTE培训学校的小编就给大家总结下DI里面的真题词汇。下面开始:

 

Describe Image

BMI=Body Mass Index          n.体重和身高比例

ethnic                       adj.种族的

scrape /skreɪp/              n刮屑

textile  /ˈtekstaɪl/           n.纺织品

germanic /dʒəːˈmænɪk/      adj.日耳曼语族

remittance /rɪˈmɪtəns/        n. 汇款

hierarchy /ˈhaɪrɑːki/          n. 等级制度

suspension /səˈspenʃən/       n.悬挂

mantle /ˈmæntl/             n.斗篷

crust /krʌst/                n.地壳

Emirate /ˈemɪrɪt/             n.酋长

calorimeter                    n.热量计

predation /prɪˈdeɪʃən/         n.捕食,劫掠

Jupiter /ˈdʒuːpɪtə/            n.木星

Saturn /ˈsætən/              n.土星

Uranus /ˈjuərənəs/           n.天王星 

Neptune /ˈneptju/            n.海王星

Pluto /ˈpluːtəu/              n.冥王星

reservoir /ˈrezəvwɑː/         n.水库

thatch /θætʃ/               n.茅草屋

wattle /ˈwɔtl/                   n.藤条

daub /dɔːb/                    v.涂抹

fir /fəː/                        n.杉树

spruce /spruːs/                 n.云杉

cedar /ˈsiːdə/                   n.雪松

hemlock /ˈhemlɔk/               n.毒芹

limb /lɪm/                      n.四肢

overshot Waterwheel                让水往前转的水车

backshot waterwheel                让水往后转的水车

algae /ˈældʒiː/                  n.海藻

isotope /ˈaɪsətəup/              n.同位素

cattle ranching /ˈrɑːntʃɪŋ/            牛在农场上放养

desalination  /diːˌsælɪˈneɪʃən/      n.脱盐

water tank                          n.水箱

precipitation /prɪˌsɪpɪˈteɪʃən/        n.降水

adsorption                          n.吸附

absorption /əbˈsɔːpʃən/            n.吸收

replicate  /ˈreplɪkeɪt/              v.复制

assembly /əˈsembli/                 n.集合,集会,装配

poultry /ˈpəultri/                  n.家禽

cereal  / ˈsɪərɪəl/                 n.谷物

enterprise /ˈentəpraɪz/             n.企业

physiological needs                  生理需求

egg mass                                  卵

tadpole /ˈtædpəul/                   蝌蚪

positive pole                         正极

negative pole                         负极

temperate zone /ˈtempərɪt/            温带

tropical zone /ˈtrɔpɪkəl/                热带

Caribbean /ˌkærɪˈbiːən/              n.加勒比海

arousal level /əˈrauzəl/              唤醒级别

Lebanon                                n.篱笆冷

Nubia                                     n. 古埃及一个地区

Ebony/ˈebəni/                       n.乌木

Linen /ˈlɪnɪn/                           n.亚麻布

circuit /ˈsəːkɪt/                         n.电路

Connecticut   /kə'netɪkət/              n.美国康涅狄格州

New Hampshire /nju:ˈhæmpʃiə/         n. 新罕布什尔州

Wyoming  /waiˈəumiŋ/                n.怀俄明州

Lowa    /'ləuwə/                        n. 艾奥瓦州

Idaho    /ˈaidəhəu/                      n. 爱达荷州

municipality /mjuːˌnɪsɪˈpælɪti/           n.地方政府

hydroelectric /ˌhaɪdrəu-ɪˈlektr/           adj. 水电的

gyre     ['dʒaɪə]                        n.洋流

crown /kraun/                        n.树冠

twig /twɪg/                            n.小树枝

gnat /næt/                               n.小蚊子

doctoral /ˈdɔktərəl/                   adj.博士的    

germination /ˌdʒəːmɪˈneɪʃən/            n.发芽

photoresistor /ˌfəutəuri'zistə/             n.光敏电阻

 


收藏 已赞