Canada Day 枫果旅游营业时间通知

2016-07-01 加拿大特价机票旅游资讯在线
2016年7月1日(周五) Close, Canada Day加拿大国庆节

2016年7月2日(周六) 营业时间 早10点至晚6点

2016年7月3日(周日) Close

2016年7月4日 (周一)枫果旅游各店正常营业


Happy Canada Day !!

点击展开全文